top of page
Strona Główna

Profesjonalne doradztwo w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego
 
Jako grupa inżynierów zadbamy o ochronę przeciwpożarową w Twojej działalności.
Zapewniamy pełną obsługę firm i osób prywatnych -
wskażemy drogę do rozwiązania każdej sytuacji.

Realizujemy obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz opracowujemy niezbędną dokumentację techniczną.
Nasza siedziba znajduje się w Bielsku-Białej, natomiast realizujemy nasze usługi w każdym miejscu na terenie Polski.

Zapraszamy do kontaktu!


 

47e95085-255b-450e-9c69-e8d750a3ce19_edited.png
UsługiUsługi

Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Twojej działalności, stąd proponujemy realizację następujących przedsięwzięć:

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument wymagany dla budynków innych niż mieszkalne o kubaturze brutto powyżej 1000 m  oraz dla obiektów innych niż budynek o powierzchni strefy pożarowej powyżej 1000 m . W instrukcji zawieramy między innymi opis warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym oraz, co najważniejsze, warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz zadania i obowiązki dla stałych użytkowników.
3
2
Do wniosku o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, przedsiębiorca musi dołączyć operat przeciwpożarowy. Dokument ten określa wymagane warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsca magazynowania odpadów. Wykonujemy do zgodnie
z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego
2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, z uwzględnieniem specyfiki procesu technologicznego w rozpatrywanym zakładzie. Opracowanie dokumentu obejmuje również konsultacje w zakresie optymalizacji dostosowania zakładu do wymagań wskazanych
w powyższym rozporządzeniu.
W ramach audytu poddajemy ocenie zgodność stanu faktycznego warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie z przepisami przeciwpożarowymi. Opracowujemy również zalecenia mające na celu dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań, biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny sugerowanych rozwiązań. Wskazujemy także możliwości poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, uwzględniając zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne.
Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu jest zobowiązany do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Proponujemy przeprowadzenie szkolenia
z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez praktyków w dziedzinie zwalczania pożarów
i innych miejscowych zagrożeń. W ramach naszych szkoleń proponujemy słuchaczom zajęcia teoretyczne i praktyczne. Tematyka wykładów wzbogacona jest o liczne przykłady rzeczywistych zdarzeń.
Nadzór inwestorski procesu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Prowadzimy konsultacje w zakresie zgodności wykonania budynku z dokumentacją projektową i przepisami przeciwpożarowymi. Doradzamy w zakresie możliwych rozwiązań projektowych, jak również na etapie wykonawczym na budowie. Przygotowujemy niezbędną dokumentację przed oddaniem budynku do użytkowania.
Na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu budowlanego ciąży szereg obowiązków nadanych przez przepisy przeciwpożarowe. Proponujemy powierzenie ich specjalistom
w branży. W ramach tej usługi proponujemy bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, wskazywanie terminów i zakresów czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych oraz okresowe raportowanie o koniecznych do realizacji działaniach
w Twojej firmie. Możesz również liczyć na naszą pomoc i porady w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Organizacja oraz przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych
i terenów, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. Dodatkowo w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności dotyczy to: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz w roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. 

Bazując na naszej wiedzy oraz doświadczeniu przygotujemy dla Państwa scenariusz próbnej ewakuacji dostosowany do konkretnego obiektu, w odpowiednim terminie poinformujemy właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
o planowanym sprawdzeniu ewakuacji oraz przygotujemy podsumowanie ćwiczeń, w którym poddamy ocenie przebieg ewakuacji, a także wskażemy możliwe kierunki usprawnienia tego procesu.

Organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, co najmniej raz w roku należy przeprowadzić ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru gdy: 

 • powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m2 , a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m2 , 

 • objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż: 

  • 10 m  – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego
   o temperaturze zapłonu do 75°C, 

  • 60 m  – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C

 • występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem. 

W oparciu o posiadane doświadczenie operacyjne przygotujemy dla Państwa plan ćwiczeń, uwzględniający zagrożenia i sposób postępowania na wypadek pożaru przyjęty w Państwa firmie, w odpowiednim terminie poinformujemy właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o planowanych ćwiczeniach oraz przygotujemy podsumowanie ćwiczeń, w którym poddamy ocenie ich przebieg, a także wskażemy elementy, na które należy zwrócić uwagę, aby w momencie wystąpienia realnego zagrożenia podjęte działania były skuteczne, a przede wszystkim bezpieczne.

3
3

Współpracujemy także z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i wykonujemy:

W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia życia ludzi, inwestor ma możliwość zlecenia ekspertyzy technicznej, na podstawie której dopuszcza się spełnienie wymagań w inny sposób niż określony w przepisach techniczno-budowlanych
i przeciwpożarowych. Ekspertyza techniczna bazuje na inwentaryzacji budowlanej
i oględzinach obiektu, a następnie jest przedkładana do zatwierdzenia we właściwej miejscowo komendzie wojewódzkiej PSP.
Przy rozwiązywaniu trudnych problemów w zakresie ochrony przeciwpożarowej rzeczoznawca wykorzystuje wiedzę ekspercką oraz narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, w celu opracowania inżynierskich metod zapewnienia akceptowalnego stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Zakres opinii jest dobierany indywidualnie do każdej sytuacji.
Rzeczoznawca dokonuje uzgodnienia projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej zarówno dla obiektów zobligowanych na podstawie Prawa budowlanego, jak również
w przypadkach, gdy wynika to z decyzji inwestora. Uzgodnienie następuje w toku wzajemnej współpracy z projektantem i opiera się na konsultacjach w zakresie sugerowanych rozwiązań oraz opracowaniu warunków ochrony przeciwpożarowej.
O nasO nas

9fb75ff5-70fc-46f3-86b7-fd8b80195af7.jpg

mgr inż. Michał Październik, magister inżynier pożarnictwa

Absolwent dziennych studiów inżynierskich dla strażaków
w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

w Warszawie, ukończył studia magisterskie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Wyróżniony jako najlepszy absolwent studiów inżynierskich oraz autor bardzo dobrej pracy dyplomowej inżynierskiej. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Specjalista
w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń.

a5d73063-7274-4e28-b72f-d6a928f90f30.jpg

mgr inż. Rafał Gruszka, magister inżynier pożarnictwa

Absolwent dziennych studiów inżynierskich dla strażaków

w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

w Warszawie, ukończył studia magisterskie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Laureat nagrody Rektora-Komendanta SGSP za najlepszą pracę dyplomową inżynierską

i magisterską. Członek Stowarzyszenia Inżynierów

i Techników Pożarnictwa. Specjalizuje się w tworzeniu dokumentacji graficznej metodą komputerowego wspomagania projektowania.

5e58a5e3-4400-42db-b61a-ab0aa285fa53.jpg

mgr inż. Michał Serwa, magister inżynier pożarnictwa

Absolwent dziennych studiów inżynierskich dla strażaków
w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

w Warszawie, ukończył studia magisterskie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Odznaczony Srebrną Odznaką Wzorowy Podchorąży. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Specjalista
w zakresie taktyki działań operacyjnych. 

b8523867-4d39-4d26-b14e-f32ac8bc4f96_edi

FireCare Security

 

ul. gen. J. Kustronia 26/10

43-316 Bielsko-Biała

 

tel. 500 515 524

e-mail: oferta.fcs@gmail.com

Kontakt

 • Facebook

Dziękujemy za przesłanie!
Niebawem odezwiemy się do Ciebie i przedstawimy ofertę

Kontakt
bottom of page